گامی به سوی اهل بیت

چاپ

سلام

در این تار نما به دنبال آن هستیم که گامی هرچند کوچک به سمت حضرت رسول اکرم و اهل بیت بزرگوار آن حضرت برداریم، در این راه، موضوع مباهله و اهمیت آن را انتخاب کرده‌ایم.

باشد که مورد رضای امام حاضر و ناظر، امام زمان باشد.