44- عهدنامه اسقفهاى نجران

چاپ

با ترك مباهله و نوشتن صلحنامه با نجرانيان، به دستور پيامبر صلى الله عليه و آله براى اسقف اعظم و ساير اسقفهاى نجران نوشته جداگانه اى نگاشته شد كه در آن بر تثبيت مقامات كليسا در منصبهاى خود تأكيد شده بود. متن نوشته چنين بود:


بسم اللّه الرحمن الرحيم

از: محمد رسول اللّه
به: اسقف ابوحارثه و اسقفها و راهبان نجران و مسئولين كليساها
درباره آنچه از كم يا زياد در اختيار آنان است.
هيچ اسقفى و راهبى از مقام خود تغيير داده نمى شود و حقى از حقوق آنان تغيير نمى يابد و از موقعيتشان تنزّل داده نمى شوند.
اين مطلب براى ابد از سوى خدا و رسول درباره آنان خواهد بود، تا مادامى كه دلسوزانه عمل كنند و در فكر اصلاح باشند و تمايل به ظلم پيدا نكنند و ظالم نباشند.
وقتى اسقف اعظم اين نوشته را از پيامبر صلى الله عليه و آله گرفت از آن حضرت اجازه خواست تا با همراهان خود به ديارشان بازگردند.
حضرت اجازه داد و جوانى به نام «عمرو بن حزم انصارى » را به نمايندگى از طرف خود براى نجرانيان تعيين نمود، و همراهشان فرستاد تا حل و فصل كننده امور آنان باشد.