45- ناقوس در مسجد!

چاپ

مسيحيان پس از ملاقات با پيامبر صلى الله عليه و آله در مسجد و اهداى هدايا، خدمت حضرت بودند تا هنگام نمازشان رسيد كه بعد از نماز عصر مسلمانان بود.
آنان تصميم گرفتند در مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله نماز خود را طبق آيين شان بخوانند.
لذا ابتدا ناقوسى را كه همراه داشتند به صدا درآوردند!
مردم از اينكه در مسجد مسلمانان ناقوس زده شود و مسيحيان طبق دين خود نماز بخوانند ناراحت شدند و تصميم گرفتند مانع آنان شوند. از اين رو با ناراحتى به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كردند: يا رسول اللّه ، اين كار در مسجد شما؟!!
حضرت با آرامش فرمود: «آنان را به حال خود واگذاريد و متعرض شان نشويد»!
مسيحيان پس از به صدا درآوردن ناقوس برخاسته به سوى مشرق ايستادند و نماز خود را خواندند، و  پس از نماز گفتگو با حضرت را آغاز كردند.