47- محبت صليب!

چاپ

مسيحيان سه روز در مدينه به تحقيق درباره پيامبر صلى الله عليه و آله پرداختند و روز چهارم خدمت حضرت آمدند. پيامبر صلى الله عليه و آله بدون آنكه سؤال كند به چه نتيجه اى رسيده اند، اصل موضوع را مطرح كرد و سيد و عاقب را به اسلام دعوت نمود.
آنان پرسيدند: ما را به چه چيزى دعوت مى كنى؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:
من دعوت مى كنم به شهادت بر اينكه خدايى جز اللّه  نيست و من پيامبر خدايم و اينكه عيسى بنده خلق شده اى بود كه مى خورد و مى آشاميد.
سيد و عاقب با بلند پروازى گفتند: «ما پيش از تو اسلام را پذيرفته ايم»! و منظورشان اين بود كه دين حقيقى همان مسيحيت است و نيازى به پذيرفتن دين جديد نيست.
حضرت براى رد اين ادعاى بى پايه آنان فرمود: «دروغ مى گوييد! آنچه مانع شما از پذيرفتن اسلام است محبت صليب و نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك و اعتقادتان به فرزند بودن مسيح براى خداست».