دعای روز مباهله

دعای روز مباهله

اندازه‌ی پرونده:
35.57 kB
تاریخ:
12 دی 1392
دریافت‌ها:
1742 بار

روز مباهله، دو دعای مشهور دارد. این دو دعا در دو پرونده در قالب Word ارائه شده است.

این دو دعا را از مرکز اسناد، بخش شنیدنی‌ها و یا از این دو جا بشنوید: دعای ۱، دعای ۲.