متون و اسناد حول موضوع مباهله

شعر مباهله

اندازه‌ی پرونده:
5.07 MB
تاریخ:
27 بهمن 1392
دریافت‌ها:
1063 بار

نقل واقعه ی مباهله در قالب شعر