جمله ۱۳

چاپ

مباهله، وقتی که از شکوه نبی پشت شب شکست