جمله ۱۶

چاپ

مباهله پیروزی فکر و فرهنگ بر شمشیر و جنگ