جمله ۱۹

چاپ

مباهله بالاترین فضیلت قرآنی اميرالمؤمنين (ع) از زبان امام رضا (ع) است که در 24 ذی الحجه سال دهم هجری ثبت گردید.