جمله ۲۰

چاپ

امام مجتبي (ع): رسول خدا (ص) براي مباهله آمد درحالي‌ كه از ميان تمامي مردم تنها علي (ع) را به عنوان جان خود و از پسران، فقط من و برادرم و از زنان، تنها فاطمه (س) را هم‌راه با خود آورد. به اين ترتيب، ما خانواده و گوشت و خون و جان پيامبريم. ما از اوييم و او از ماست. (أمالي طوسي: 564)