جمله ۲۱

چاپ

جنگی است، اما بدون شمشیر؛ سپاهی است، اما سربازانش پنج نفر؛ پیروزی ای برای "حیدر"، اما نه از جنس خیبر؛ این بار "فاطمه و فرزندانش" هم به میدان آمده اند...