ترجمه منظوم آيه مباهله

به دستور پروردگار جلال                             بود خلقت عيسي اندر مثال

چو آدم که او را زخاک آفريد                         که چون گفت شو، ناگهان شد پديد

پس از اين هر آن کس که ورزد جلال                 که در باب عيسي بود آن مقال

 کنون چون به وحي يگانه خدا                          شدي آگه از حالش اي مصطفي

بگو پس بيايند تا اين زمان                             همه گرد آييم دريک مکان

به همراه انفاس و اطفال و زن                         تباهل نماييم اي انجمن

نماييم نفرين بر يکديگر                                به درگاه پروردگار بشر

که ناراست‏گو را به خشم خدا                          نماييم با اين عمل مبتلا