49- عيسى بنده خداست؟!

چاپ

سيد و عاقب كه پس از سه روز نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمده بودند سعى مى كردند حضرت را خاتم پيامبران معرفى نكنند . لذا گفتند:
اى ابوالقاسم، هر خبرى كه كتابهاى پروردگار عز و جل درباره اوصاف پيامبر مبعوث پس از عيسى عليه السلام داده در تو يافتيم، جز صفتى كه بزرگترين نشانه و منزلت و روشن ترين علامت و دليل است.
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آن صفت من چيست كه با پيامبر موعود تطبيق ندارد؟ سيد و عاقب پاسخ دادند:
ما در انجيل از صفات پيامبر پس از مسيح عليه السلام يافته ايم كه او حضرت عيسى عليه السلام را تصديق مى كند و به او ايمان دارد؛ اما تو درباره او ناروا مى گويى و وى را قبول
ندارى و گمان مى كنى عيسى عليه السلام بنده خداست.
پيامبر صلى الله عليه و آله كه منتظر چنين اقرارى از سوى آنان بود خطاب به مسيحيان و يهوديان و مسلمانانى كه آنجا بودند فرمود:
هرگز چنين نيست! بلكه او را قبول دارم و تصديق مى كنم و به وى ايمان دارم، و شهادت مى دهم كه او پيامبر و فرستاده از طرف پروردگار عزوجل است. من سخنم اين است كه او بنده خداست، و بدون اجازه خدا براى خود صاحب اختيار در نفع و ضرر و مرگ و زندگى و مبعوث شدن پس از مرگ نيست.