50- اقرار به مباهله!

چاپ

با آنكه دشمنان اهل بيت عليهم السلام هرگز حاضر به بيان فضائل ايشان نمى شوند، ولى در مواردى مانند مباهله آن قدر مسئله مشهور و قطعى است كه بدان اقرار كرده اند. اين موارد، اتمام حجت مهمى بر عليه خودشان است و بر يقين ما نيز مى افزايد.
نمونه اى از كسانى كه علناً لب به اعتراف درباره عظمت اهل بيت عليهم السلام در مباهله گشوده اند عبارتند از: سعد بن ابى وقاص ، عبداللّه  بن عمر، حسن بصرى، شعبى و شهر بن حوشب.
جالب اينجاست كه دو دشمن اهل بيت عليهم السلام بر سر مسئله اى درباره اين خاندان در برابر هم قرار بگيرند. معاويه و سعد دوستان قديم اند و در توطئه قتل پيامبر صلى الله عليه و آله در كوه هرشى در بازگشت از غدير با هم شركت كرده اند.
با اين همه معاويه به سعد بن ابى وقاص گفت: چرا به ابوتراب ناسزا نمى گويى؟! سعد گفت: به خاطر سه فضيلتِ او كه از پيامبر نقل مى كنم: يكى اينكه وقتى آيه مباهله نازل شد، پيامبر دست على و فاطمه و حسن و حسين را گرفت و فرمود: اينان اهل بيت من هستند ... .