53- تورات موسى عليه السلام

چاپ

در كنفرانس نجران، چهارمين كتابى را كه در حضور مردم باز كردند تا اخبار مربوط به پيامبر صلى الله عليه و آله را از آن بيابند تورات حضرت موسى عليه السلام بود.
در سِفر دوم تورات «محمد» خاتم پيامبران تا روز قيامت خوانده شده بود ونسل او از دخترش خبر داده شده بود. متنى كه قرائت شد چنين بود:
من در ميان عده اى از جاهلين فرستاده اى از فرزندان اسماعيل را مبعوث مى كنم؛ و كتابم را بر وى نازل مى نمايم و او را براى دينى ارزشمند بر تمام بندگانم مبعوث مى نمايم. حكمت خود را به او عطا مى كنم و او را به وسيله ملائكه و لشكرم كمك مى نمايم.
نسل او از دختر مبارك اوست كه من او را مبارك قرار دادم؛ و سپس نسل او از دو بچه شير اوست مانند اسماعيل و اسحاق كه همچون ريشه براى دو شعبه عظيم هستند. آنها را بيش از اندازه زياد خواهم كرد، و از خانواده آنها دوازده قيام كننده است. به وسيله محمد و آن چه از حجت و حكمت بر او فرستاده ام دين خود را كامل مى كنم، و به وسيله او پيامبران و فرستادگانم را خاتمه مى دهم، و در پايانِ روزگارِ محمد و امتِ او قيامت بر پا مى شود.