54- از مباهله بپرهيزيد!

چاپ

مسيحيان نجران پس از قرار مباهله با پيامبر صلى الله عليه و آله براى روز 24 ذى الحجة، به سوى منزلگاه خود در مدينه حركت كردند. آنان در بين راه به يكديگر مى گفتند:
بنگريد فردا به وسيله چه كسانى با شما مباهله مى كند: آيا به وسيله تمام پيروانش، يا فقط كسانى كه مقام و شخصيت اجتماعى دارند، و يا به وسيله كسانى كه اهل خشوع و عبادت هستند و در دين انتخاب شده اند، كه اين افراد كم هستند.
اگر با زيادى جمعيت و قدرتمندان آنها نزد شما آمد، همانند پادشاهان براى فخر فروشى و مباهات آمده و پيروزى از آنِ او نخواهد بود و شما پيروز مى شويد. اما اگر با افراد كمى كه اهل خشوع هستند آمد، بدانيد كه اين روش انبيا و برگزيدگان و كسانى است كه آنها براى مباهله مى آورند. در آن صورت بپرهيزيد از اينكه به مباهله با آنان اقدام نماييد.
سيد و عاقب كه بيش از همه از مباهله وحشت داشتند به همراهان خود گفتند:
اگر با قوم خود به مباهله ما بيايد با او مباهله مى كنيم؛ اما اگر فقط با اهل بيتش بيايد با او مباهله نمى كنيم؛ چرا كه او اهل بيتش را در معرض خطر قرار نمى دهد مگر آنكه از راستگو بودن خود مطمئن باشد.
اسقف اعظم نيز گفت: اگر فردا محمد با اهل و خانواده اش آمد از مباهله پرهيز كنيد، اما اگر با اصحابش آمد با او مباهله كنيد كه در آن صورت بر پايه اى استوار نيست.