70- سراغ شما مى آيد!

چاپ

عبداللّه  بن زبعرى از مشركين بود، و در جنگ مسلمانان با اشعار هجو خود اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را به مسخره مى گرفت، و مشركين را بر عليه مسلمانان تحريك مى كرد.
با فتح مكه توسط پيامبر صلى الله عليه و آله، عبداللّه  از مكه فرار كرد و به نجران رسيد و وارد قلعه آنجا شد. او خبر فتح مكه را به اهل آنجا داد و گفت: محمد وارد مكه شده، و به نظر من سراغ قلعه شما هم خواهد آمد.
اهل نجران كه قلعه محكمى داشتند، پس از شنيدن اين خبر به محكم كارى بيشتر قلعه خود پرداختند؛ و حيوانات خود را جمع آورى نمودند، تا خود را آماده مقابله با پيامبر صلى الله عليه و آله نمايند.
بعدها ابن زبعرى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله بازگشت و ضمن اشعارى از آن اقدام خود نزد حضرت عذرخواهى نمود.