71- كوهها را از جا مى كَنَد!

چاپ

با نزديك تر شدن نجرانيان به محل مباهله، اسقف اعظم نگاهى از روى يأس و نا اميدى به سيد و عاقب انداخت و براى اينكه آنان را از مباهله بر حذر دارد گفت:
به او نگاه كنيد كه با تنها فرزند و خانواده اش براى مباهله آمده است، و به حق بودن خود اطمينان دارد. از مباهله با او حذر كنيد. بخدا قسم اگر مراعات قيصر نبود مسلمان مى شدم، اما شما با او صلح كنيد بر آنچه كه بين شما و او توافق مى شود و به شهرهايتان بازگرديد و براى خود فكرى نماييد.
هنگامى كه مسيحيان نزديك تر آمدند و پنج تن عليهم السلام را از نزديك مشاهده كردند گفتند: «اينها صورتهايى است كه اگر خدا را قسم دهند كه كوه ها را از جا
بِكَند، آنها را از جا خواهد كَند».
اسقف اعظم كه داستان مباهله هاى انبيا را در كتب آسمانى خوانده بود با ديدن كيفيتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى مباهله نشسته بود، بر خود لرزيد و به همراهانش هشدار داد: «بخدا قسم مانند انبيا براى مباهله بر سر زانوانش نشسته است».