75- نجرانيه

چاپ

«نجرانية» يا «نجران الكوفة» نام منطقه اى در نزديكى كوفه بوده كه اكثر نصاراى نجران پس از آنكه به دستور عمر از سرزمين خود تبعيد شدند، به آنجا كوچ كردند. آنان در نجرانيه براى خود منطقه مسيحى نشين خاصى ايجاد كردند و كليساهايى ساختند، و به زراعت و تجارت مشغول شدند. عده اى از آنان نيز به شغل صرافى پرداختند.
اين آبادى در فاصله دو روزه تا كوفه در مسير شهر «واسط»، كنار نهرى بوده و در حاشيه جاده قرار داشته است. قبل از آمدن نجرانيان، اين سرزمين به مناسبت نهرى كه در آن جارى بوده «نهر اَبان» نام داشته، و سپس «نجران الكوفة» ناميده شده است.
عده كمى از نجرانيان هم به شام كوچ كردند، و در آنجا براى خود منطقه اى را آباد كردند كه به «نجران الشام» اشتهار يافت.