87- اسناد مباهله

چاپ

حديث مباهله با اسناد متصل و معتبر چه از نظر شيعه و چه از نظر اهل سنت نقل شده، به طورى كه مانند حديث غدير از روايات قطعى در اسلام است و كسى در وقوع آن شكى ندارد.
در ميان صحابه، گذشته از اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين عليهم السلام كه اصل مباهله با حضور آنان و در شأن آنان بوده، عده اى از معروفين اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله چه از دوستان اميرالمؤمنين عليه السلام و چه از دشمنان آن حضرت حديث مباهله را نقل كرده اند.
از يك سو حذيفة بن يمان و جابر بن عبداللّه  انصارى و عبداللّه  بن عباس و ابوالطفيل و ابورافع و براء بن عازب را در ناقلين ماجراى مباهله مى بينيم، و از سوى ديگر امثال سعد بن ابى وقاص، انس بن مالك، عثمان، عبدالرحمان بن عوف، طلحه، زبير و حسن بصرى اين واقعه مهم را نقل كرده اند.
در مواردى نيز به صورت روايتِ دستجمعى آمده و در رواياتى با حذف اسناد آن به صورت مرسل نقل شده كه به خاطر اعتماد بر قطعيت اين روايت بوده است.
سيد ابن طاووس در اين باره مى گويد: در كتاب «تفسير ما نزل من القرآن فى النبى صلى الله عليه و آله و اهل بيته» تأليف محمد بن عباس بن مروان ديدم كه خبر مباهله در بيش از 51 سند از صحابه و ديگران نقل شده است.