جمله ۱۱

مباهله،معرفی حسنین به عنوان فرزندان رسول خدا