اولین خبر

چاپ

چه خبری خوب تر از این؟

برای گرامی داشت واقعه ی مباهله که نمودار بزرگی و عظمت مقام اهل بیت پیامبر اکرم است سایت مباهله راه اندازی شده است.