• آیه مباهله
  • آیه مباهله

دعاي روز بزرگ مباهله ۱

بسم الله الرّحمن الرّحيم

دعاي روز مباهله روايت شده با فضيلت آن از حضرت صادق (عليه السلام)، مى‏‌گويى:

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ بَهآئِكَ بِاَبْهاهُ، وَكُلُّ بَهآئِكَ بَهِىٌّ،

خدايا از تو خواهم از درخشنده‏ ترين مراتب درخشندگيت و همه مراتب آن درخشنده است‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِبَهآئِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ‏

خدايا از تو خواهم به تمام مراتب درخشندگيت خدايا از تو خواهم از باشوكت ‏ترين مراتب‏

بِاَجَلِّهِ، وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ،

جلالت و تمام مراتب جلال تو شوكتمند است خدايا از تو خواهم به همه مراتب جلالت‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ، وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ، اَللّهُمَ‏

خدايا از تو خواهم از زيباترين مراتب جمال تو و همه مراتب جمالت زيباست خدايا

اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ‏

از تو خواهم به همه مراتب جمالت خدايا تو را خوانم چنان چه دستورم دادى پس دعايم را به اجابت رسان‏

لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها، وَكُلُ‏

چنانچه وعده‏ ام دادى خدايا از تو خواهم از بزرگترين مراتب عظمتت و همه‏

عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏اَسَئَلُكَ‏

مراتب آن بزرگ است خدايا از تو خواهم به همه عظمتت خدايا از تو خواهم‏

مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ، وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

از تابنده ‏ترين مراتب روشنيت و همه مراتب آن تابنده است خدايا از تو خواهم به تمام مراتب روشنيت‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها، وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ،

خدايا از تو خواهم از وسيع‏ترين مراتب رحمتت و همه رحمت تو وسيع است‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏،

خدايا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت خدايا تو را مى‏خوانم همچنان كه دستورم دادى‏

فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ،

پس اجابت كن دعايم را چنان چه وعده فرمودى خدايا از تو خواهم از كاملترين مراتب كمالت‏

وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏

و تمام مراتب آن كامل است خدايا از تو خواهم به تمام مراتب كمالت خدايا از تو

اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تآمَّةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ‏

خواهم از تمامترين كلمات و سخنانت و تمام كلماتت تام و تمام است خدايا از تو خواهم‏

بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ اَسْمآئِكَ بِاَكْبَرِها، وَكُلُ‏

به كلماتت همگى خدايا از تو خواهم به بزرگترين نامهايت و همه‏

اَسْمآئِكَ كَبيرَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِاَسْمآئِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ‏

نامهايت بزرگ است خدايا از تو خواهم به نامهايت همگى خدايا من تو را مى‏خوانم‏

كَما اَمَرْتَنى‏ فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ‏

چنانچه به من دستور دادى پس به اجابت رسان دعايم را چنانچه وعده‏ام فرمودى خدايا از تو خواهم به‏

عِزَّتِكَ باَعَزِّها، وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،

عزيزترين مراتب عزتت و همه مراتب تو عزيز است خدايا از تو خواهم به همه مراتب عزتت‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها، وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ

خدايا از تو خواهم به گذراترين اراده و خواستت و همه مراتب اراده تو گذراست‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتىِ‏

خدايا از تو خواهم به تمام مراتب اراده و خواستت خدايا از تو خواهم بدان قدرتت كه بوسيله آن بر همه چيز

اسْتَطَلْتَ بِها عَلى‏ كُلِّشَىْ‏ءٍ، وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏

برترى گرفتى گرچه تمام مراتب قدرتت برترى‏گيرنده است خدايا از تو

اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ لى‏

خواهم به تمام مراتب قدرتت خدايا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادى تو هم اجابتم كن چنانچه‏

كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ، وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ،

وعده فرمودى خدايا از تو خواهم از نافذترين مراتب دانشت با اين كه تمام مراتب دانشت نافذ است‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ،

خدايا از تو خواهم به مراتب دانشت همگى خدايا از تو خواهم از پسنديده‏ترين گفتارت‏

وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِىٌّ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ‏

و تمام گفتار تو پسنديده است خدايا از تو خواهم به همه گفتارت خدايا از تو خواهم‏

مِنْ مَسآئِلِكَ بِاَحَبِّهآ، وَكُلُّها اِلَيْكَ حَبيبَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِمَسآئِلِكَ‏

به محبوبترين چيزى كه از تو درخواست شده و همه آنها پيش تو محبوب است خدايا از تو خواهم به تمام آنچه از تو

كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏،

درخواست شده خدايا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادى پس اجابتم كن چنانچه وعده‏ام فرمودى‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ، وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ، اَللّهُمَ‏

خدايا از تو خواهم به شريفترين مراتب شرفت و تمامى مراتب شرف تو شريف است خدايا

اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ،

از تو خواهم به مراتب شرفت همگى خدايا از تو خواهم به حق بادوامترين مراتب سلطنتت‏

وَكُلُّ سُلطانِكَ دآئِمٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏

و تمام مراتب آن دائمى است خدايا از تو خواهم به مراتب سلطنتت همگى خدايا از تو

اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ، وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ‏

خواهم به گرانمايه‏ترين مراتب فرمانرواييت و تمام مراتب فرمانرواييت گرانمايه است خدايا از تو خواهم‏

بِمُلْكِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما

به تمام مراتب فرمانرواييت خدايا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادى پس اجابتم كن چنانچه‏

وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِاَعْلاهُ، وَكُلُّ عَلائِكَ عالٍ،

وعده‏ام فرمودى خدايا از تو خواهم به والاترين مراتب بلنديت و تمام مراتب بلندى تو والا است‏

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ اياتِكَ‏

خدايا از تو خواهم به والاترين مراتب بلنديت همگى خدايا از تو خواهم به‏

بِاَعْجَبِها، وَكُلُّ اياتِكَ عَجيبَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِاياتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَ‏

شگفت‏ترين آيات و نشانه‏هايت و همه آيات تو شگفت است خدايا از تو خواهم به آياتت همگى خدايا

اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ، وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ‏

از تو خواهم به قديمترين نعمتت و همه نعمتهايت قديم است خدايا از تو خواهم‏

بِمَنِّكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما

به همه اقسام نعمتت خدايا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادى پس اجابت كن دعايم را چنانچه‏

وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشُّؤُنِ وَالْجَبَرُوتِ‏

وعده فرمودى خدايا و من از تو خواهم به آنچه تو در آنى از مقامات و قدرت و عظمتت‏

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ، بِكُلِّ شَأْنٍ وَكُلِّ جَبَرُوتٍ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِما

خدايا از تو خواهم به حق هر مقام و هر قدرت و عظمتى كه دارى خدايا و من از تو خواهم بدانچه‏

تُجيبُنى‏ بِهِ حينَ اَسْئَلُكَ، يا اَللَّهُ يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِبَهآءِ لا اِلهَ‏

اجابتم كنى بدان هنگامى كه تورا خوانم اى خدا اى كه معبودى جز تو نيست از تو خواهم به درخشندگى (يا ارجمندى) كلمه‏

اِلاَّ اَنْتَ، يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِجَلالِ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، يا لا اِلهَ اِلاَّ

«لااله الا انت» اى كه نيست معبودى جز تو از تو خواهم به جلال و شوكت كلمه «لا اله الا انت» اى كه معبودى جز تو نيست‏

اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِلا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَللّهُمَّ اِنّى اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَنى‏،

از تو خواهم به كلمه «لااله الاانت» خدايا تو را خوانم چنانچه دستورم دادى پس اجابت كن دعايم را

فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ باَعَمِّهِ،

چنانچه وعده‏ام فرمودى خدايا از تو خواهم از عمومى‏ترين اقسام روزيت‏

وَكُلُّ رِزْقِكَ عآمٌّ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ‏

و تمام اقسام روزى تو عمومى است خدايا از تو خواهم به تمام اقسام روزى تو خدايا از تو خواهم‏

مِنْ عَطآئِكَ بِاَهْنَاِهِ وَكُلُّ عَطآئِكَ هَنيئٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِعَطآئِكَ‏

از گواراترين عطاياى تو و تمام عطاهايت گوارا است خدايا از تو خواهم به تمام عطايايت‏

كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ باَعْجَلِهِ، وَكُلُّ خَيْرِكَ عاجِلٌ، اَللّهُمَ‏

خدايا از تو خواهم به فورى‏ترين خير و نيكيت و تمام نيكيهاى تو فورى است خدايا

اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِاَفْضَلِهِ، وَكُلُ‏

از تو خواهم به تمام نيكيهايت خدايا از تو خواهم به فزونترين فضل تو و همه‏

فَضْلِكَ فاضِلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَدْعُوكَ‏

فضل تو فزون است خدايا از تو خواهم به فضل تو همگى خدايا تو را خوانم‏

كَما اَمَرْتَنى‏، فَاسْتَجِبْ لى‏ كَما وَعَدْتَنى‏، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ

چنانچه دستورم دادى پس اجابتم كن چنانچه وعده‏ام فرمودى خدايا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْنى‏ عَلَى الْأِيمانِ بِكَ، وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ‏

و آل محمد و برانگيز مرا با داشتن ايمان به خودت و تصديق به رسولت - كه درود بر او

وَ الِهِ السَّلامُ، وَالْوِلايَةِ لِعَلِىِّ بْنِ اَبيطالِبٍ، وَالْبَر ائَةِ مِنْ عَدُوِّهِ،

و آلش باد - و ولايت على بن ابيطالب و بيزارى از دشمنش‏

وَالْأيتِمامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَاِنّى‏ قَدْ رَضيتُ‏

و اقتدا به امامان از آل محمد عليهم‏السلام زيرا كه من خوشنودم‏

بِذلِكَ يا رَبِّ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فِى الْأَوَّلينَ،

بدين اى پروردگار من خدايا درود فرست بر محمد بنده و رسولت در زمره اولين‏

وَصَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ فِى الْأخِرينَ، وَصَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ فِى الْمَلاَءِ

و درود فرست بر محمد در زمره آخرين و درود فرست بر محمد در عالم‏

الْأَعْلى‏، وَصَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلينَ، اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً

بالا و درود فرست بر محمد در زمره مرسلين خدايا عطا كن به محمد مقام‏

الْوَسيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏

وسيله و شرف و فضيلت و درجه بزرگ را خدايا درود فرست بر

مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَقَنِّعْنى‏ بِما رَزَقْتَنى‏، وَبارِكْ لى‏ فيما اتَيْتَنى‏،

محمد و آل محمد و قانع كن مرا بدانچه روزيم كرده‏اى و بركت‏ده به من در آنچه به من داده‏اى‏

وَاحْفَظْنى‏ فى‏ غَيْبَتى‏، وَكُلِّ غائِبٍ هُوَ لى‏، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ

و نگهدارى كن مرا در غيبتم و هر غائبى كه مربوط به من است خدايا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْنى‏ عَلىَ الْأِيمانِ بِكَ، وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ، اَللّهُمَ‏

و آل محمد و برانگيزم بر ايمان به خودت و تصديق به رسولت خدايا

صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَسْئَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ،

درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو خواهم خوبترين خوبها را كه خوشنودى تو و بهشت باشد

وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَرِّ سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ

و پناه برم به تو از بدترين بدها كه خشم تو و آتش دوزخ باشد خدايا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاحْفَظْنى‏ مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ،

و آل محمد و محافظت كن مرا از هر پيش آمد ناگوار و از هر گرفتارى و از هر شكنجه‏

وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَمِنْ كُلِّ بَلاءٍ، وَمِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَمِنْ كُلِ‏

و از هر فتنه و از هر بلاء و از هر بدى و از هر ناراحتى و از هر مصيبت و از هر

مُصيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ افَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَى الْأَرْضِ فى‏ هذِهِ‏

آفتى كه نازل شده يا بعد از اين از آسمان بزمين نازل شود در اين‏

السَّاعَةِ، وَفى‏ هذِهِ اللّيْلَةِ، وَفى‏ هذَا الْيَومِ، وَفى‏ هذَا الشَّهْرِ، وَفى‏ هذِهِ‏

ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين‏

السَّنَةِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاقْسِمْ لى‏ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ،

سال خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و نصيبم كن از هر شادى‏

وَمِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ، وَمِنْ كُلِّ اسْتِقامَةٍ وَمِنْ كُلِّ فَرَجٍ، وَمِنْ كُلِّ عافِيَةٍ، وَمِنْ‏

و از هر خوشحالى و از هر پايدارى و از هر گشايشى و از هر تندرستى و از

كُلِّ سَلامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ كَرامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَيِّبٍ، وَمِنْ‏

هر سلامتى و از هر كرامت و از هر روزى فراخ حلال پاكى و از

كُلِّ نِعْمَةٍ، وِمَنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَى الْأَرْضِ فى‏

هر نعمتى و از هر وسعتى كه نازل شده يا بعد از اين نازل شود از آسمان به زمين در

هذِهِ السَّاعَةِ، وَفى‏ هذِهِ اللّيْلَةِ، وَفى‏ هذَا الْيَوْمِ، وَفى‏ هذَا الشَّهْرِ، وَفى‏

اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در

هذِهِ السَّنَةِ، اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ ذُنُوبى‏ قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهى‏ عِنْدَكَ، وَحالَتْ‏

اين سال خدايا اگر چنانچه گناهانم شرمنده كرده است چهره‏ام را پيش تو و حائل شد

بَيْنى‏ وَبَيْنَكَ، وَغَيَّرَتْ حالى‏ عِنْدَكَ، فَاِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذى‏

ميان من و تو و حالم را پيش تو تغيير داده پس از تو خواهم به حق نور ذاتت كه‏

لا يُطْفَأُ، وَبِوجْهِ مُحَمَّدٍ حَبيبِكَ الْمُصْطَفى، وَبِوجْهِ وَلِيِّكَ عَلِىٍ‏

خاموش نشود و به آبروى محمد مصطفى حبيب تو و به آبروى ولى تو على‏

الْمُرْتَضى، وَبِحَقِّ اَوْلِيآئِكَ الِّذينَ انْتَجَبْتَهُمْ، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ

مرتضى و به حق اوليائت كه برگزيدى آنها را كه درود فرستى بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَغْفِرَ لى‏ ما مَضى مِنْ ذُنُوبى‏، وَاَنْ تَعْصِمَنى‏ فيما

و آل محمد و بيامرزى برايم گذشته‏هاى از گناهانم را و نگاهم‏دارى در

بَقِىَ مِنْ عُمْرى‏، وَاَعُوذُ بِكَ اللّهُمَّ اَنْ اَعُودَ فى‏ شَىْ‏ءٍ مِنْ مَعاصيكَ‏

آينده عمرم و پناه مى‏برم به تو خدايا از اينكه بازگردم به يكى از گناهان و نافرمانيهايت‏

اَبَداً مااَبْقَيْتَنى‏ حَتَّى تَتَوَفَّانى‏، وَاَنَا لَكَ مُطيعٌ، وَاَنْتَ عَنّى‏ راضٍ، وَاَنْ‏

هرگز تا زنده‏ام (يعنى) تا آنگاه كه مرا بميرانى و من فرمانبردار تو باشم و تو از من خوشنود باشى و

تَخْتِمَ لى‏ عَمَلى‏ بِاَحْسَنِهِ، وَتَجْعَلَ لى‏ ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَاَنْ تَفْعَلَ بى‏ ما

به انجام رسانى عمل مرا به نيكوترين آن و پاداش آنرا برايم بهشت مقرر دارى و انجام دهى درباره من آنچه را

اَنْتَ اَهْلُهُ، يا اَهْلَ التَّقْوى‏ وَيا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ‏

تو شايسته آنى اى اهل تقوى و اى شايسته آمرزش درود فرست بر محمد و آل‏

مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْنى‏ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ

محمد و رحم كن به من به رحمت خويش اى مهربانترين مهربانان

 

منبع: کتاب شریف مفاتيح الجنان

 

logo-samandehi تارنمای اختصاصی موضوع مباهله
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مباهله
تمامی حقوق برای مؤلفین و دست اندرکاران محفوظ است.
استفاده از محتوای تارنما، با ذکر منبع بلامانع است.