• آیه مباهله
 • آیه مباهله

(۱)

‏سرشناسه: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور: آی‍ه‌ ال‍م‍ب‍اه‍ل‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍م‍ی‍لان‍ی‌
‏مشخصات نشر: ق‍م‌: م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ ال‍ع‍ق‍ائ‍دی‍ه‌، ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری: ص‌ ۳۷
‏فروست: (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ال‍ن‍دوات‌ ال‍ع‍ق‍ائ‍دی‍ه‌۶)
‏شابک: ‎964-319-248-2 ؛ ‎964-319-248-2
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ع‍رب‍ی‌

‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع: ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
‏موضوع: ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ آل‌ع‍م‍ران‌. آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌)
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره: BP۲۲۳/۵/ح‌۵۳آ۹
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۵۲
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۷۹-۱۶۳۵۸


(۲)

‏سرشناسه: ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور: آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری: ص‌ ۴۰
‏شابک: ب‍ه‍ا:۸۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع: ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ آل‌ع‍م‍ران‌. آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌)
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۱۰۲/۱۶‏‫/ش۴آ۹ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۸
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۶۵-۱۶۵۳


(۳)

‏سرشناسه: امینی‌گلستانی، محمد، ۱۳۱۷-
‏عنوان و نام پديدآور: از مباهله تا عاشورا/محمد امینی‌گلستانی.
‏مشخصات نشر: قم: سپهرآذین، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری: ۶۶۲ ص.
‏شابک: ‏‫۴۰۰۰۰ ریال :‏‫964-96394-7-0
‏يادداشت: چاپ دوم.
‏یادداشت: کتابنامه: ص. ۶۴۴-۶۶۲ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع: مباهله.
‏موضوع: خاندان نبوت -- سرگذشتنامه.
‏موضوع: عاشورا.
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۴/۳‏‫/الف۷۶الف۴
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‎۱‎۰‎۵‎۷‎۶‎۱‎۵


(۴)

‏سرشناسه: ان‍ص‍اری‌ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۳۷- ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏عنوان و نام پديدآور: از ن‍ج‍ران‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌‏‫: ۹۰ داس‍ت‍ان‌ از م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌‌ع‍ل‍ی‍ه‌‌و‌آل‍ه‌ ب‍ا م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ ن‍ج‍ران‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ان‍ص‍اری‌.
‏مشخصات نشر: ‏‫ق‍م‌‏‫: دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۱۸ ص.
‏شابک: ‏‫۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‫: ‏‫‎964-7990-98-7 ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ريال‏‫: چاپ دوم‏‫: ‏‫978-964-7990-98-1
‏يادداشت: ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Mohammad Reza Ansari. From Nadiran to Medina: 90 storiesin mobahele....
‏يادداشت: ‏‫چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۷.
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان گسترده: نود داس‍ت‍ان‌ از م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ب‍ا م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ ن‍ج‍ران‌.
‏موضوع: مباهله -- داستان
‏موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴ -- مجموعه‌ها
‏موضوع: داستان‌های مذهبی--قرن ۱۴
‏موضوع: اسلام -- داستان
‏رده بندی کنگره: ‏‫PIR۴۲۳۴ / م۲۴‏‫ال‍ف‌۸
‏رده بندی دیویی: ‏‫۸فا۳/۶۲۰۸۳۱
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۲-۲۷۸۷۴


(۵)

‏سرشناسه: ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۶۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور: اس‍رار م‍ب‍اه‍ل‍ه‌: م‍اج‍رای‌ ع‍ظی‍م‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ ن‍ج‍ران‌ و ت‍اری‍خ‌ ۱۴۰۰ س‍ال‍ه‌ آن‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ان‍ص‍اری‌.
‏مشخصات نشر: ق‍م‌: دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۳۱۸ص.
‏شابک: ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‏‫964-7990-43-X :‏ ؛ ‏‫‏۱۷۰۰۰ریال ( چاپ دوم) ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ریال (چاپ سوم)‏
‏يادداشت: ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Mohammad reza Ansari.Mystries of mobahele the great even of mobahele
‏يادداشت: چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت: چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۵.
‏یادداشت: کتابنامه:ص.[۳۰۳] - ۳۰۷؛ همچنین به صورت زیر‌نویس.
‏موضوع: محمد‏‫ (ص)، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏ -- تفاسیر مسیحی
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏موضوع: اسلام -- تاریخ -- از آغاز تا ۴۱ق.
‏موضوع: اسلام و مسیحیت
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۴/۳‏‫/الف۸الف۵
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۲-۱۰۷۹۸


(۶)

‏عنوان و نام پديدآور: اگ‍ر دس‍ت‍ه‍ا ب‍ه‌ آس‍م‍ان‌ ب‍ل‍ن‍د م‍ی‌ش‍د/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ش‍ه‍رام‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری: ۲۰ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست: (داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ (ص‌)۸)
‏شابک: ‎964-348-387-8(دوره‌) ؛ ‎964-348-385-1
‏وضعیت فهرست نویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع: م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- داس‍ت‍ان‌
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ -- داس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده: آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ه‍دی‌، . - ۱۳۱۷
‏شناسه افزوده: ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰ - ، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏شناسه افزوده: ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۹ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی دیویی: دا۲۹۷ /۹۳
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۳-۲۷۶۰۰


(۷)

‏سرشناسه: ابن‌طاوس، علی‌بن‌موسی، ۵۸۹-۶۶۴ق.
‏عنوان قراردادی: الاقبال لصالح‌الاعمال. برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور: المباهله بروایه صاحب‌الاقبال/رضی‌الدین ابوالقاسم علی‌بن‌طاوس ؛ تحقیق محمدرضا المامقانی
‏مشخصات نشر: قم: دلیل‌نا، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری: ۲۰۸ص.
‏فروست: اصرارنا؛ ۶
‏شابک: ‏‫964-397-228-3
‏وضعیت فهرستنویسی: فیپا
‏يادداشت: کتاب حاضر برگزیده"الاقبال لصالح‌الاعمال" می‌باشد.
‏يادداشت: افست از روی چاپ موسسه‌المومل‌الثقافیه
‏موضوع: دعاها.
‏موضوع: اعمال‌السنه.
‏موضوع: مباهله.
‏شناسه افزوده: مامقانی، محمدرضا، ۱۳۳۲ - ، محقق
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۶۷/۵۵‏‫/الف۲ الف۷۰۱۸
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‏‫م۸۵-۳۱۱۲۸


(۸)

‏سرشناسه: غ‍راب‌، ک‍م‍ال‌‌ال‍دی‍ن‌‏‫، ۱۳۳۵ -‎‏
‏عنوان و نام پديدآور: بررسی تطبیقی مباهله پیامبر( ص) با مسیحیان نجران/ کما‌ل‌الدین غراب.
‏مشخصات نشر: تهران: بصیرت‏‫، ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۳۴ ص.
‏شابک: ‏‫978-600-5492-32-3
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
‏موضوع: مباهله
‏موضوع: مباهله-- احادیث
‏موضوع: مباهله-- نظر اهل سنت
‏موضوع: اسلام -- تاریخ -- از آغاز تا ۴۱ق.
‏موضوع: شیعه -- احتجاجات
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۴/۳/غ۴ب۴ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‎۲‎۲‎۸‎۲‎۶‎۶‎۶


(۹)

‏سرشناسه: ف‍ض‍ل‍ی‌، ن‍ادر، ‏‫۱۳۳۲ -‏
‏عنوان و نام پديدآور: داس‍ت‍ان‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌‏‫/ م‍ول‍ف‌ ن‍ادر ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رآوران‌‏‫، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۲۶ ص.
‏شابک: ‏‫۴۸۰۰ ری‍ال‌‏‫‏964-90297-4-5 :
‏يادداشت: ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌: داس‍ت‍ان‌ روی‍اروی‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ ب‍ا م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌.
‏یادداشت: ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ روی‍اروی‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ ب‍ا م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌.
‏موضوع: محمد (ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق.
‏موضوع: مباهله
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۴۱‏‫/ف‌۶د۲
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۷۸-۲۴۵۶


(۱۰)

‏سرشناسه: س‍ی‍اح‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور: دو چ‍ش‍م‌ آس‍م‍ان‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ج‍ی‍د س‍ی‍اح‍ی‌
‏مشخصات نشر: م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ گ‍وه‍ر س‍ی‍اح‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری: ص‌ ۶۲
‏فروست: (م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ گ‍وه‍ر س‍ی‍اح‌۲۱)
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره: BP۲۴/۳/س‌۹د۹
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۷۹-۱۵۶۴۱


(۱۱)

‏سرشناسه: ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پديدآور: راه‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌م‍ان‍د/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ ش‍ج‍اع‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری: ۲۸ ص‌.م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)
‏شابک: ‎964-337-406-8
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ت‍ه‍ران‌، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، ۱۳۷۷
‏يادداشت: ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت: گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: گ‍روه‌س‍ن‍ی‌: ب‌، ج‌
‏موضوع: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ -- داس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده: ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۴۰ - ، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏رده بندی دیویی: دا۶۸/۲۹۷ش‌۳۷۸ر ۱۳۸۵
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۵-۱۷۰۱۶


(۱۲)

‏عنوان و نام پديدآور: روی دست آسمان: غدیر، مباهله، مناقب امیرالمومنین علیه‌السلام / تهیه و تنظیم مجموعه دارالصادق اصفهان، واحد پژوهش.
‏مشخصات نشر: اصفهان: علی صافی‌اصفهانی‏‫، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۲۷۸ص.
‏شابک: 978-964-04-4965-3
‏وضعیت فهرستنویسی: فیپا
‏يادداشت: پشت جلد به انگلیسی: Ghadir,discussion.Amir Aalmomenin shrievalty
‏یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
‏موضوع: غدیر خم -- احادیث
‏موضوع: مباهله
‏شناسه افزوده: دار‌الصادق اصفهان
‏رده بندی کنگره: BP۲۲۳/۵۴/ر۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۵۲
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‎۱‎۹‎۹‎۷‎۵‎۷‎۵


(۱۳)

‏سرشناسه: ب‍دوی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور: ش‍خ‍ص‍ی‍ات‌ ق‍ل‍ف‍ة ف‍ی‌ الاس‍لام‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍دوی‌
‏مشخصات نشر: ق‍اه‍ره‌ : س‍ی‍ن‍ا ل‍ل‍ن‍ش‍ر ، ۱۹۹۵م‌. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری: [۳۱۰] ص‌
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ از ل‍وی‍ی‌ م‍اس‍ی‍ن‍ی‍ون‌ و ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ از ه‍ن‍ری‌ ک‍رب‍ن‌ و ی‍ک‌ م‍ق‍ال‍ه‌ از ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ش‌ س‍ه‍روردی‌ اس‍ت‌
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع: اس‍لام‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع: س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، - ۳۶ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع: ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ۳۰۹ - ۲۳۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره: BP۲۱/ب‌۴ش‌۳
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۱-۲۳۷۲۳


(۱۴)

‏سرشناسه: بدوی، عبدالرحمن، Badawi, Abd al-Rahman ، گردآورنده و مترجم.
‏عنوان و نام پديدآور: شخصیات قلقه فی‌الاسلام/دراسات الف بینها و ترجمها عبد‌الرحمن بدوی.
‏مشخصات نشر: قاهره: دارالنهضة‌العربیه، ۱۹۶۴م.=۱۳۴۳.
‏مشخصات ظاهری: ۱۸۹ ص.
‏فروست: دراسات اسلامیه؛ ۳.
‏يادداشت: عربی
‏يادداشت: کتاب حاضر ترجمه " سه کتاب از لوسس ماسینیون و یک کتاب از هنری کربن و یک مقاله از یحیی‌بن‌حبیش سهروردی " , و دیگر مولفان است.
‏یادداشت: کتابنامه: ص. ۱۸۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر: المنحنی‌الشخصی لحیاة‌الحلاج شهید‌الصوفیه فی‌الاسلام.
‏عنوان دیگر: السهروردی‌المقتول موسس‌المذهب‌الاشراقی.
‏عنوان دیگر: رسالة اصوات أجنحه جبرائیل.
‏موضوع: سلمان فارسی، -۳۶ق.-- سرگذشتنامه.
‏موضوع: حلاج، حسین‌بن‌منصور، ۲۳۴-۳۰۹ق.-- سرگذشتنامه.
‏موضوع: اسلام-- سرگذشتنامه.
‏موضوع: مباهله.
‏موضوع: شرق‌شناسی.
‏موضوع: شیعه و تصوف.
‏شناسه افزوده: ماسینیون، لوئی، ۱۸۸۳-۱۹۶۲ م. Massignon, Louis، المنحنی‌الشخصی لحیاة‌الحلاج شهید‌الصوفیه فی‌الاسلام.
‏شناسه افزوده: کوربن، هانری، ۱۹۰۳-۱۹۷۹م. Corbin, Henry، رسالة اصوات أجنحه جبرائیل.
‏شناسه افزوده: سهروردی، یحیی‌بن‌حبیش، ۵۴۹-۵۸۷ ق. السهروردی‌المقتول موسس‌المذهب‌الاشراقی.
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۱‏‫/ب۴ش۳ ۱۳۴۳
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۹۲
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‎۱‎۰‎۴‎۷‎۹‎۰‎۸


(۱۵)

‏سرشناسه: ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۶۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور: گ‍زارش‌ ل‍ح‍ظه‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍ظه‌ از م‍اج‍رای‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ان‍ص‍اری‌.
‏مشخصات نشر: ‏‫ق‍م‌‏‫: دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۷۸ ص.
‏شابک: ‏‫۳۵۰۰ ری‍ال‌‏‫ ‏‫964-7990-72-3 :‏ ؛ ‏‫۳۵۰۰ ریال (چاپ چهارم) ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال (چاپ هفتم) ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال‏‫: چاپ دهم‏‫978-964-7990-72-1 :
‏يادداشت: ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Mohammad Reza Ansari. The frame-by -frame commentary on Mobahele
‏يادداشت: چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۳.
‏يادداشت: چاپ هفتم: پاییز ۱۳۸۵.
‏يادداشت: ‏‫چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۸.
‏یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۴/۳‏‫/الف۸ گ۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۲-۱۱۹۱۰


(۱۶)

‏سرشناسه: س‍ب‍ی‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۱۸۹۶
‏عنوان و نام پديدآور: ال‍م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ / ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ب‍ی‍ت‍ی‌؛ ق‍دم‌ ل‍ه‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اح‌، ۱۴۰۲ق‌. = ۱۹۸۲م‌. = ۱۳۶۱.
‏مشخصات ظاهری: [۱۵۲] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۲]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏موضوع: م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۱۱
‏موضوع: اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ق‌۴۱
‏شناسه افزوده: ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ص‍درال‍دی‍ن‌‎ .Sarafuddin, Sadruddinم‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره: BP۲۴/۳/س‌۲م‌۲
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۰-۶۷۶۰


(۱۷)

‏سرشناسه: س‍ب‍ی‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۱۸۹۶
‏عنوان و نام پديدآور: ال‍م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ / ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ب‍ی‍ت‍ی‌؛ ق‍دم‌ ل‍ه‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اح‌، ۱۴۰۲ق‌. = ۱۹۸۲م‌. = ۱۳۶۱.
‏مشخصات ظاهری: [۱۵۲] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۲]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏موضوع: م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۱۱
‏موضوع: اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ق‌۴۱
‏شناسه افزوده: ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ص‍درال‍دی‍ن‌‎ .Sarafuddin, Sadruddinم‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره: BP۲۴/۳/س‌۲م‌۲
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۰-۶۷۶۰


(۱۸)

‏سرشناسه: م‍اس‍ی‍ن‍ی‍ون‌، ل‍وئ‍ی‌، ‏‫۱۸۸۳ - ۱۹۶۲م. Massignon, Louis
‏عنوان قراردادی: ال‍م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ ف‍ی‌‌ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ص‍اری‌ ن‍ج‍ران‌ و م‍ح‍م‍د (ص‌).
‏عنوان و نام پديدآور: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ در م‍دی‍ن‍ه‌: اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍وی‍ی‌ م‍اس‍ی‍ن‍ی‍ون‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍ودرض‍ا اف‍ت‍خ‍ارزاده‌.
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: رس‍ال‍ت‌‌ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۷۸.‏
‏مشخصات ظاهری: ‏‫ ۱۱۴ ص.‏
‏شابک: ‏‫۴۵۰۰ ری‍ال‌‏‏‫ :‏ ‫‎964-5952-52-2‏
‏يادداشت: ‏‫ع‍ن‍وان‌ به فرانسه: . ...‎La Mubahala de Medine et‏‏
‏يادداشت: چاپ دوم: ۱۳۸۶ (فیپا).
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۲] - ۱۱۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع: محمد‏‫ (ص)، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏ -- تفاسیر مسیحی
‏موضوع: اسلام و مسیحیت
‏موضوع: مباهله
‏موضوع: اسلام -- تاریخ -- از آغاز تا ۴۱ق.
‏شناسه افزوده: اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳ -، مترجم
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۲۲۷/۳‏‫م۲م۲ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی: ‏‫۲۹۷/۴۷۳‏
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۷۸-۷۴


(۱۹)

‏سرشناسه: ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍وی‌
‏مشخصات نشر: ق‍م‌: ن‍غ‍م‍ات‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری: ص‌ ۱۵۱
‏فروست: (س‍ی‍ری‌ در ولای‍ت‌ ۱ - ۲)
‏شابک: ۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرستنویسی: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت: ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏يادداشت: ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌: س‍ی‍ری‌ در آی‍ه‌ ۶۱ س‍وره‌ ....
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد: م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌: س‍ی‍ری‌ در آی‍ه‌ ۶۱ س‍وره‌ ....
‏عنوان دیگر: آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌
‏موضوع: ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ ال‌ ع‍م‍ران‌. آی‍ه‌ م‍ب‍اه‍ل‍ه‌)
‏موضوع: ام‍ام‍ت‌
‏موضوع: ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)،ام‍ام‌ اول‌ ،۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
‏رده بندی کنگره: ‏‫BP۱۰۲/۱۶‏‫/ع۸۴م۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی: ۱۸/۲۹۷
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: م‌۸۳-۱۷۸۶۵


(۲۰)

سرشناسه: ض‍ی‍اءآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۰۹ -‏
‏عنوان و نام پديدآور: ‏‫کدام سرنوشت، خار جهنم یا گل بهشت: تفسیر آیات ۱و۲ سوره یونس‏‫ / [محمد ضیاءآبادی]
‏مشخصات نشر: تهران: بهاران‏‫، ۱۴۲۳ ق.‏‫= ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری: ۲۴ص.
‏فروست: صفیر هدایت: سلسله مباحث تفسیری سیدمحمد ضیاء‌آبادی‏‫؛ [ج] ۱
‏شابک: ‏‫‏964-7578-63-6
‏وضعیت فهرست نویسی: برون‌سپاری
‏يادداشت: ‏‫مجموعه صفیر هدایت تحت نظر معاونت فرهنگی جمعیت نیکوکاران منتسب به حضرت ولی‌عصر (عج) منتشر شده است.
‏موضوع: ‏‫تفاسیر(سوره یونس.آیه ۱-۲)
‏موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع: مباهله
‏موضوع: انسان -- آفرینش -- جنبه‌های قرآنی
‏رده بندی کنگره: BP۹۸/ض۹ص۷ ۱.ج ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۷۹
‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‎۱‎۹‎۱‎۸‎۴‎۱‎۲


 • المباهله (مباهله) سبیتی، عبدالله - موضوع: مباهله، محمد(ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ق۱۱، اسلام- تاریخ- از آغاز تا ق۴۱
 • آفتاب درخشان در مباهله نصاراي نجران محمد احمدآبادى - موضوع: نجران ‏-‏ تاريخ
 • آن روز روز مباهله ميرابوالفتح دعوتى - موضوع: مباهله ‏-‏ تاريخ
 • آيه مباهله محمد تقي شريعتمدارى - موضوع: تفاسير (سوره آل عمران. آيه مباهله)
 • آیه مباهله، آیه التطهیر، آیه الولایه حسینی، علی، ۱۳۲۶ - موضوع: تفاسیر (سوره آل عمران آیه مباهله)
 • از مباهله تا عاشورا امینی گلستانی محمد ۱۳۱۷ - موضوع: اسلام - تاریخ - از آغاز تا ق۶۱
 • از نجران تا مدينه 90 داستان از مباهله پيامبر با مسيحيان نجران محمد رضا انصارى - موضوع: اسلام - داستان داستانهاي كوتاه فارسي - قرن 14 مباهله -داستان داستانهاي مذهبي - قرن 14
 • اسرار مباهله: ماجراي عظيم مباهله بين پيامبر صلي الله عليه و آله محمد رضا انصارى - موضوع: مباهله
 • المباهله مباهله فی الكتاب والسنه او معجزه الحوار تالیف محمد صالح القشعمی البحرانی
 • اهل بيت و آيه مباهله تاليف شيخ قوام الدين وشنوي قمي، ترجمه و مقدمه از ابوفاضل رضوي شيرازى - موضوع: خاندان نبوت ‏-‏ قرآن
 • اهل بیت از دیدگاه فریقین با نگرشی به آیات مباهله و تطهیر - كبری خزعلی
 • این شتر با حوصله باهاش میریم مباهله - موضوع: شعر كودكان، شعر مذهبی
 • بررسی تطبیقی آیه مباهله از منظر فریقین - خداداد شمس الدینی لری
 • تاريخ نجران، يا، آفتاب درخشان در مباهله نصاراي نجران محمد احمد آبادي اصفهانى - موضوع: مباهله
 • تاریخ نجران یا افتاب درخشان در مباهله نصارای - احمدآبادی طبیبزاده محمد ۱۲۶۷
 • چند گفتار: عترت، مباهله، غدیر خم، جبر و اختیار، قضاء و قدر، بداء، خلد، ابد، تقیه. موسوی غروی، محمدجواد، ۱۲۸۲ - موضوع: عقاید، شیعه امامیه، خاندان نبوت، مباهله، غدیر خم، جبر و اختیار، قضا و قدر، بداء، تقیه
 • داستان زندگاني پيامبران اكرم در قرآن غزوه حنين، داستان مباهله، حجه الوداع، رحلت پيامبر. زين، سميح عاطف
 • داستان مباهله فضلی نادر ۱۳۳۲
 • در ولایت مباهله بعثت و معصوم شناسی چه باید كرد - تالیف حاج میرزا جواد ملكی تبریزی
 • سه آیه، درشان مولا علی علیه السلام: مباهله، ولایت، تطهیر ضیاءآبادی، محمد، ۱۳۰۹ - موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ق۴۰ - قرآن
 • صفير هدايت مباهله آثار و شرايط تحقق آن محمد ضياء آبادى
 • گزارش لحظه به از ماجرای مباهله انصاری محمدرضا
 • مباهله. پژوهش و تالیف مهدی وحیدی صدر مجری طرح شركت نور كوثر تصویرگر حسین اسیوند - موضوع: داستان هاي مذهبى- قرن14 محمدص، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت11- ق-سرگذشتنامه ها-ادبيات نوجوانان
 • مباهله شیفته فاضل، علی حسین - موضوع: تفاسیر (سوره آل عمران. آیه مباهله)
 • مباهله: بررسی تطبیقی مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان نجران كمال الدین غراب - موضوع: مباهله
 • مباهله: سند حقانیت شیعه باقر بیدهندی، ناصر، ۱۳۳۷ - موضوع: مباهله، محمد (ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ق۱۱، اسلام - تاریخ - از آغاز تا ق۴۱
 • مباهله، آخرین راه كار مسالمت آمیز در مسیر روشنگری
 • مباهله در مدينه تاليف لويي ماسينيون، ترجمه ومقدمه محمود رضا افتخارزاده - موضوع: مباهله محمد (ص)، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت 11ق مسيحيت اسلام تاريخ از آغاز تا 41ق اسلام و مسيحيت
 • مباهله نويسنده مهدي وحيدي صدر - موضوع: داستانهاي مذهبي - قرن 14 محمد (ص)، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت 11 -ق، سرگذشتنامه - ادبيات نوجوانان
 • مباهله صادقین تالیف محمد علوی
 • مباهله و خاطره از علامه طباطبایی

 

ردیف نام عکس جلد معرفی دریافت خلاصه کتاب دریافت کامل کتاب ناشر
1 ...و سرانجام صلیب میشکند http://mtif.org/thumbnail.php?table=pic&full_size=1&id=13325   http://mobahele.com/downloadcenter/docs/file/1-salibmishekanad -- نشر منیر
2 کتاب صوتی سرانجام صلیب میشکند http://www.nasimevasl.com/images/Rahkar/MTAwNDcySalib.jpg http://ebook.parnashr.ir/content/7995/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85)   https://taaghche.com/book/37851 نسیم وصل
3 گزارش لحظه به لحظه از ماجرای مباهله http://www.ibna.ir/images/docs/000177/n00177823-b.jpg http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/177823/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C   -- دلیل ما
4 بررسی تطبیقی مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان نجران http://bookroom.ir/file/attach/201509/26008_600_800.jpg http://adyannews.com/20350_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B5.html/   -- بصیرت
5 اسرار مباهله http://fa.shafaqna.com/media/2015/10/asrare-mobahele.jpg http://fa.shafaqna.com/news/27968   https://taaghche.com/book/12989 دلیل ما
6 از نجران تا مدینه http://www.dalilema.ir/Admin/CentralImages/Material/Manage/material.ashx?Item_Id=239&Edition_Id=277 http://www.dalilema.ir/Pages/BookDetail.aspx?Item_Id=239&Edition_Id=277   https://taaghche.com/book/7745 دلیل ما
7 فضائل و اعمال روز مباهله  http://www.emamat.ir/media/k2/items/cache/04839471d413fefe4f697442cf33ef3d_XL.jpg http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978127 http://emamat.ir/media/files/fehrest-mobaheleh.PDF  -- نشر منیر
9 آینه خورشید شد http://mtif.org/thumbnail.php?table=pic&full_size=1&id=9814     http://emamat.ir/media/files/Shemim_mobahelel.rar بنیاد فرهنگی امامت
10 آیه المباهله http://dlib.iauda.ac.ir/media/com_mtree/images/listings/m/6605.jpg       الحقائق
11 نگاهي به تفسير آيه مباهله : پژوهشي در تفسير و شان نزول آيه مباهله‏‫ http://92.50.2.210/database/BookImages/91/91127805.jpg http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1665775     الحقایق
12 مباهله در مدینه http://92.50.2.210/database/BookImages/78/78310024.jpg http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=191782     رسالت قلم

 

تارنمای اختصاصی موضوع مباهله
بنیاد پژوهشی ترویجی مباهله (در شرف تأسیس)
تمامی حقوق برای مؤلفین و دست اندرکاران محفوظ است.
استفاده از محتوای تارنما، با ذکر منبع بلامانع است.